02.08.2021
05:26
EN

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Hk.

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hk.

İlgili kanun 09 Haziran 2021 tarih ve 31506 Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş aidat borcu bulunan üyelerimizin kanunun tanıdığı bu haktan yararlanabilmeleri için; aidat asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitini 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödedikleri takdirde, aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödeyebilecekler ve bu borçlarına gecikme zammı tahakkuku yapılmayacaktır.

Ayrıca, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla üyelerin oda ve borsalara kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
 
Üyelerimizin kanunun tanıdığı bu haktan yararlanabilmeleri için, 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için aşağıda verilen linkteki formu doldurarak e-dilekçenizi Borsamıza online olarak ileterek işleminizi başlatabilirsiniz.)

Bununla birlikte, bu kapsamda ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde; ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin gecikme zamlarının tahsili ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

Kanunun tanıdığı bu imkândan yararlanmak isteyen borçluların belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Bilgilerinize sunulur.

 

BAŞVURU İÇİN     : https://itb.org.tr/aidatYapilandirmaTalebi  linkinden e-dilekçenizi online oluşturabilirsiniz.

 

Sorularınız için          : E-posta         ;  uyelikkararlar@itb.org.tr

                                      Telefon          : 481 1028 – 481 1013 – 481 1099

 

Kanunun İlgili Maddesi için Tıklayınız

21.06.2021

 

Geri dön