22.06.2024
07:12
EN

Politikalar

GENEL YÖNETİM POLİTİKASI

Borsamızın öncelikleri doğrultusunda paydaşların yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla;

 1. Yaptığı her faaliyette risk analizini ve risk yönetimini yapabilen ve bu doğrultuda proaktif çalışabilen
 2. Hızlı, doğru ve zamanında etkin karar alabilen
 3. Yetkinliği çerçevesinde inisiyatif kullanabilen
 4. Çalışanların yenilikçi ve çözümcü fikirlerine açık olan, doğru hedef kitlenin kararlara katılımını sağlayan
 1. Takım çalışmasına yatkın
 2. Güvenilir bir yapıya sahip olan
 3. Sistematik, verilerle çalışan, analiz edebilen ve bu süreci güvence altına alan
 4. Koçvari Liderlik yetkinliklerine sahip ve lider olabilecek kişilerin yetiştirilmesine olanak veren liderler, çevik organizasyonun sürdürebilirliğini sağlayarak yönetir.

 

SATIN ALMA VE TEDARİK POLİTİKASI

Sürdürülebilirlik ve verimlilik stratejisini ana bileşenler olarak belirleyip Borsanın Etik Değerlerini dikkate alarak, ilgili mevzuatlar, bütçe ve satın alma prosedürüne uygun olarak satın alım gerçekleştirmek ve rekabetçi, yenilikçi olabilmek adına tüm tedarik alternatiflerini değerlendirmek, mevcut tedarikçilerin hizmetlerinin iyileşmesi için gerekli çalışmaları yürütmek Satın alma ve Tedarik Politikamızdır.

MALİ İŞLER VE FİNANSMAN POLİTİKASI

İzmir Ticaret Borsası kuruluş amaçlarını ve stratejik plan hedeflerini gerçekleştirmek için, ilgili mali mevzuatla belirlenen gelir kalemleri çerçevesinde, ekonominin genel değişkenlerini ve verilerini dikkate alarak, ekonomik, sosyal ve yatırım harcamalarını gerçekleştirmek. Borsa kaynaklarının doğru yerde, doğru zamanda ve miktarda etkin kullanılmasını sağlayarak Borsanın değerini maksimize etmek. Mali kaynaklarının yönetiminde; şeffaflık, hesap verebilirlik ve ihtiyatlılık ilkeleri ile hareket etmek ve mali risk analizleri yaparak gerekli önlem ve faaliyetleri planlamak ve uygulamak.  Borsanın bütçesinin gerçekçi ve katılımcı şekilde hazırlanmasını sağlayarak, herkesin bu bütçeye göre hareket etmesini ve bütçe gerçekleşmelerini takip ederek bölümleri yönlendirmek.

KURUMSAL İLETİŞİM POLİTİKASI

Kurumsal İletişim, kurum vizyonunu, misyonunu, temel değerleri ve bunların doğrultusunda yapılan çalışmaları hedef kitleye iletebilme ve kurumsal görünürlük sağlama amacını taşır. Faaliyetlerini yürütürken İzmir Ticaret Borsası’nın marka konumlandırmasını, stratejik hedeflerini ve hedef kitlesini ön planda tutar. Ülkemizin tarım ve ekonomisine etki eden asırlık bir kurum olmanın bilinci ve sorumluluğu ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini kurumsal kimlik çerçevesinde yürütür.

Kurumun itibarının ve marka değerinin korunması, temsiliyetinin sağlanması ve markanın görsel bütünlüğünün sağlanması kurumsal iletişim politikasının temelini oluşturur. Borsa’nın ev sahipliği yaptığı tören, etkinlik ve toplantıların organize edilmesi ve kurumun temsiliyetin sağlanması amaçlanır.

KALİTE POLİTİKASI

Çağdaş borsacılık anlayışı ve hizmetiyle üyelerinin, çalışanlarının, paydaşlarının ve kamuoyunun memnuniyetini artıran bir kurumsal yapı ile güncel mevzuatın ve Kalite Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini yerine getirip, faaliyetlerle ilgili risk analizlerini gerçekleştirerek Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve köklü geçmişine dayalı birikim ve deneyimine yakışan bir biçimde, tarım, tarıma dayalı sanayi ve ileri teknoloji entegrasyonu konusunda yapılan çalışmalarda öncü rol alarak, İlimiz, Bölgemiz ve Ülke ekonomisine katkı sağlamak ve sektörel gelişmeyi desteklemek temel politikamızdır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Borsamızın Stratejik Amaçları doğrultusunda iş aşkı ve kuruma bağlılık duygusu yüksek çalışanlarıyla

 1. Yetenek yönetim sürecini iyi yöneten ve yetenekleri geliştirerek elde tutan
 2. Performansa dayalı adil ücret sistemine sahip
 3. Borsaya değer katan özverili çalışanların onurlandırılıp ödüllendirildiği
 4. Mevcut çalışan memnuniyetinin ve motivasyonunun yüksek olduğu, hedef ve yetkinlik bazlı entegre çalışan insan kaynakları sistemleri ile dışarıdaki bireylerin tercih ettiği bir kurum olmak İnsan Kaynakları Politikamızdır.

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Üyelerin ihtiyaç duydukları tüm zamanlarda onlara mevzuatlara ve yönetim sistemlerine uygun şekilde, güler yüzlü, kaliteli, zamanında, doğru ve adil hizmetler sunarak üyelerin Borsa ile olan ilişkilerini daha keyifli ve konforlu kılmak, üye olduğu süre boyunca sektörel ve kurumsal beklentilerine mevzuat dahilinde çözümler üreterek üyelerin inovatif gelişimini sağlamak ve rekabet gücünü arttırmak, Üye-Borsa iletişimini ve ulaşılabilirliğini güçlendirmek Üye İlişkileri Politikamızdır.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER POLİTİKASI

Stratejik plan doğrultusunda belirlediği evrenselleşme faaliyetlerini Borsaya ait tüm unsurları ile bütünleştirmek ve kültürlerarası etkileşim için çok sayıda fırsat sunan bir ortam yaratmaya çalışmak. Bu kapsamda uluslararası araştırma-geliştirme faaliyetlerini, yabancı borsa vb. kurumlar arası, sektörler arası ve uluslararası iş birliklerini üyelere yeni fırsatlar yaratmak ve her bir İTB üyesini Dünya Ticaret İnsanı yapmak, çok kültürlü eğitim ve disiplinle yetiştirmek diğer taraftan da İTB’nin uluslararası konumlanmasını güçlendirmek Uluslararası İlişkiler Politikamızdır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

Bilgi Yönetimi ve Etkin İletişim üstünlüğüne sahip olmak amacıyla teknolojiyi yakından takip eden bir Borsa olmak, bilgi sistemlerinin kurgulanmasını süreç sahipleri ile birlikte yapmak, kişiye bağlı olmadan İTB altyapısının kalitesini, etkinliğini ve güvenirliliğini arttıran sistemler kurmak, veri ve bilginin korunması, güvenliğinin sağlanması, güncel tutulması ve bilginin hızlı paylaşımı için gerekli önlemleri almak. Tüm otomasyon sistemlerini, Borsanın iş sonuçlarına ve bilinirliliğine, Kamuoyunun yönlendirilmesinde etki yaratacak raporları ve dokümanları aynı dilde ve ortak paydada buluşturmak Bilgi Teknolojileri Politikamızdır

ARAŞTIRMA VE PİYASA GELİŞTİRME POLİTİKASI

Ar-Ge faaliyet ve çalışmalarına odaklanan İzmir Ticaret Borsası olarak;

 1. Piyasanın, hizmet edilen sektörlerin ve üyelerin gelişiminin ve konumlanmalarının güçlendirilmesi amacıyla, bilimsel çalışma ve projeleri nitelik ve nicelik itibarıyla geliştirmek.
 2. Borsa-Üniversite-Sektörler–Sanayi arasında bilgi dolaşımı, koordinasyon, yönlendirme ve iş birliğini artırmak, bu iş birliğinin çıktılarını üyeye ve ülke ekonomisine katkı olarak sunmak.

İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME POLİTİKASI

Kurumun ihtiyaç duyduğu norm kadrolara İnsan Kaynakları Planlaması doğrultusunda doğru iş profiline uygun nitelik ve yetkinlikte kurum kültürü öğeleri çerçevesinde doğru zamanda, doğru nitelik ve yetkinlikteki kişileri hiçbir ayrım yapmadan seçmek, yerleştirmek ve oryante etmektir.

BASIN YAYIN POLİTİKASI

İzmir Ticaret Borsası misyon ve vizyonu doğrultusunda iç ve dış paydaşlarının ve kamuoyunun talep ve beklentilerini dikkate alarak kurumun yazılı, görsel ve dijital medya iletişim faaliyetlerini sürdürür. Faaliyet ve hizmetlerinin toplum tarafından bilinmesi ve doğru algılanması için çağdaş iletişim araçlarından faydalanır. Basın mensupları ve kamuoyundan aldığı geribildirimleri, kurumsal itibarının yükseltilmesi amacıyla izler ve değerlendirir. Ülkemiz tarım ve ekonomisine etki eden asırlık bir kurum olmanın bilinci ve sorumluluğu ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini kurumsal kimlik çerçevesinde yazılı, görsel ve dijital medya araçlarını etkin şekilde kullanarak yürütür.

Bu bilinç ile gerçekleştirdiği çalışmaları, yaşanılan gelişmeleri, üyeleri, paydaş kuruluşları ve kamuoyu ile doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgilerle, en hızlı ve etkin şekilde en son bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak paylaşır. Basın ile ilişkileri güçlü tutarak, medyanın ihtiyaçları ile sektörel bilgilerini buluşturarak kurumumuzu bilirkişi konumunda konuşur kılar.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında, çalışanlarının, üyelerinin, paydaşlarının ve kamuoyunun çevre bilincini artıran bir kurumsal yapı ile Çevre Yönetim Sistemi’nin ve yasanın gerekliliklerini yerine getirmek, faaliyetlerle ilgili risk analizlerini gerçekleştirerek Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek; tarım,  ve tarıma dayalı sanayi sektörünün ileri teknoloji entegrasyonunda  yüksek çevre bilincini ön planda tutmak, bu konudaki çalışmalarda öncü rol almak; il, bölge ve ülke düzeyinde çevre bilincinin yaygınlaşması ve çevre dostu uygulamaların yerleşmesine katkı sağlamak ve desteklemek temel politikamızdır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve ŞİKÂYETİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

Çağdaş borsacılık anlayışıyla; müşterileri memnuniyetini sürekli arttırmak, talep ve beklentilerini kaliteli hizmet sunarak karşılamak, kişisel verilerinin güvenliğini ve haklarını korumaya her zaman özen göstermek, her dilek, şikayet ve öneriyi objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde değerlendirmek, bu değerlendirme sonucunda kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygulamak, açık, şeffaf, hızlı ve güven verici şekilde etkin çözümler yaratmak, müşteri geri bildirimlerini Müşteri Memnuniyeti'ne dönüştürmek için kaynaklarımızı en iyi biçimde kullanmak, güncel mevzuat ve kalite yönetim sisteminin gereklilikleri doğrultusunda ‘‘Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti’’ ilkesini daima uygulamak ve “Müşteri Odaklı” olmak temel politikamızdır.

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: