14.05.2021
03:10
EN

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda 2021/05 No'lu Genelge ekinde yer alan Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı'nın maddeleri yer almaktadır.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı'nın;

"D- Veteriner Hizmetleri" bölümünde yer alan 9. maddesi;

9. Ev ve süs hayvanlarına ilişkin Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde, Bakanlığımızdan ruhsatlı muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan veteriner hekimler çalışacaktır. İşyerlerinde çalışacak veteriner hekimlerin sözleşmeleri Veteriner Hekimler Odaların bilgisi dâhilinde yapılacak ve ilgili Veteriner Hekimler Odası tarafından onaylanacaktır. Veteriner hekimlerin çalışma saatleri ve alacakları ücretler ile bir veteriner hekimin kaç işyerine bakacağı Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından Bölge Veteriner Hekimler Odaları'na bildirilmiştir. Sözleşmelerde, veteriner hekimlerin işyerinde bulunacakları gün ve çalışma saatleri belirtilmiş olacak ve denetimlerde, veteriner hekimlerin bu gün ve saatlere uyup uymadıklarına dikkat edilecektir." şeklinde;

"G- Hayvan Sevklerine Getirilen Kısıtlamalar" bölümünde yer alan "1. Trakya'ya hayvan sevkleri" başlıklı maddesi;

"1.1. Trakya 25 Mayıs 2010 tarihinde "Şap Hastalığından Aşılı Arilik" statüsü kazanmış, 01 Mart 2021 tarihinden itibaren ise Koyun Keçi Vebası hastalığından korunmuş bölge ilan edilmiş olup; bu statülerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Anadolu'dan Trakya'ya ilgili hastalıklara duyarlı canlı hayvan sevkleri "Şap Hastalığına Duyarlı Hayvanların Korunmuş Bölgelere Sevklerinde Uygulanacak Prensipler Genelgesi" (2020/06) ile "Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge İlan Edilen Trakya'ya Yapılacak Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri Genelgesi" (2021/04) hükümlerine göre yapılacaktır." şeklinde;

"Ğ- İller Arası Hayvan Sevklerinde Aşılama İle İlgili Hususlar" bölümünde yer alan "2. PPR aşısı" başlıklı maddesi;

2.1. Anadolu'da koyun ve keçi türü hayvanların sevklerinde hayatları boyunca en az bir kez PPR aşısı ile aşılanmış olması şartı aranacaktır. Sevk edilecek koyun ve keçi türü hayvanlara daha önce PPR aşısı yapılmamış ise aşı yapıldıktan 21 gün sonra sevkine izin verilecektir. Aksi halde sevklerine izin verilmeyecektir.

2.2. Trakya'da iller arası koyun ve keçi türü hayvanların sevklerinde PPR aşısı ile aşılanmış olması şartı aranmayacaktır.

2.3. Trakya'dan Anadolu'ya koyun ve keçi türü hayvanların sevklerinde PPR aşı şartı aranmayacak olup, varış işletmesinde aşısız hayvanlara PPR aşısı yapılacak ve tüm hayvanlara 21 gün boyunca hareket kısıtı konulacaktır. Çıkış işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından varış işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne resmi yazı ile sevkin yapıldığına dair bilgi verilecektir. Yetiştiricilerin bildirimi beklenmeksizin varış işletmesinde aşısız hayvanlar aşılanacaktır.

2.4. Üç aylıktan küçük koyun ve keçi türü hayvanların sevkinde PPR aşısı yapılma şartı aranmayacaktır.

2.5. Veteriner sağlık raporunun ilgili bölümüne aşının tatbik tarihi, seri numarası ile yapılan aşılamaya ilişkin olarak düzenlenen makbuzların tarih ve seri numaraları yazılacaktır." şeklinde;

"L- Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesi, TÜRKVET ve PETVET" bölümünde yer alan "13. TÜRKVET dosyası" başlığı altında yer alan 13.1. maddesi;

13.1.  İl Müdürlüğünde İl Sistem Sorumlusu tarafından, İlçe Müdürlüklerinde ilgili personel tarafından hazırlanan TÜRKVET dosyasında;

13.1.1. İşletmeler ile yapılan küpeleme sözleşmeleri,

13.1.2. İl genelinde hayvan satış yerleri ile kesimhanelerin listesi,

13.1.3. Kulak küpesi sipariş, alım bilgileri, tahsis/dağıtım liste ve tutanakları,

13.1.4. Düşen kulak küpesi firmaya gönderilen listeler,

13.1.5. Kayıp, çalıntı ve zayi kulak küpesi tutanakları,

13.1.6. Sığır cinsi hayvanlarda 6 ay olan tanımlama süresinin 1 yıla kadar uzatılması için il/ilçe müdürlüğü tarafından tespit edilen ve il müdürlüğü tarafından izin verilen işletmelerin listesi,

13.1.7. Her yaştan hayvanın tanımlanması amacıyla alınan İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararları yer alacaktır." şeklinde;

"M- İdari Para Cezaları" bölümünde yer alan 5. maddesi;

"5. İdari para cezalarının tebligat işlemleri, 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre yapılacaktır. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) geliştirilmiş olup, 1/1/2019 tarihi itibariyle elektronik tebligat (e-Tebligat) sistemine geçilmiştir. Tebligat Kanununun 7/a maddesinin birinci fıkrası ile: tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, tüm özel hukuk tüzel kişileri (Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket gibi), noterler, baro levhasına yazılı avukatlar, sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler ile idarelerin hukuk birimleri için elektronik tebligat zorunlu hale getirilmiştir. Tebligat Kanununun 7/a maddesinin ikinci fıkrası ile birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek kişilere, talepleri halinde elektronik tebligat adresinin verilebileceği, elektronik tebligat adresi verilen bu kişilere de tebligatın, elektronik yolla yapılmasının zorunlu olduğu düzenlemesine yer verilmiştir. Bu kapsamda, elektronik tebligat adresi verilmiş ise gerçek kişilere de idari para cezalarının tebligat işlemleri Belgenet ebys üzerinden evrak türü "Tebligat" şeçildikten sonra gereği seçim tipi gerçek kişi seçilerek kişinin kimlik numarası girildikten sonra kayıtlı ise "UETS" adresi seçilerek elektronik tebligat yöntemiyle, değilse https://kisiler.tarimorman.gov.tr/ adresinden önce kayıt edilmesi sonrasında ise Belgenet ebys'den aynı şekilde seçilmesi suretiyle 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ mazbatalı kapalı zarf içinde gönderilecektir. İdari para cezalarının tüzel kişiliklere yapılacak tebligat işlemleri ise belgenet üzerinden evrak türü "Tebligat" şeçildikten sonra gereği seçim tipi tüzel kişi seçilerek firmanın adı veya vergi numarası yazılmak süretiyle çıkan sonuçtan firma seçilerek, firma kayıtlı değilse yine https://kisiler.tarimorman.gov.tr/ adresinden önce kayıt edilmesi sonrasında ise Belgenet ebys'den aynı şekilde 7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereği "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi" (UETS) ile yapılacaktır." şeklinde;

"N- Epidemiyoloji" bölümünde "1. Genel Hükümler" başlığı altında yer alan 1.1. maddesi;

1.1. İl Müdürlükleri ve Enstitü Müdürlükleri'nin, epidemiyoloji biriminde görev yapan Veteriner Hekimlerin gerekli bilimsel ve teknik bilgiyi almış olmasına riayet edilecek, söz konusu personelin Bakanlık koordinasyonunda düzenlenen ulusal ve uluslararası eğitim programlarına katılımlarının sağlanmasına imkân tanınacaktır." şeklinde değiştirildiği belirtilmektedir.

EK-41 - HAYVAN HASTALIKLARI VE HAYVAN HAREKETLERİ İLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR

İletişim Bilgileri

 

Saygılarımızla,

İzmir Tİcaret Borsası


 

 

 

21.04.2021

 

Geri dön