05.06.2020
01:03
EN

Üyelik İşlemleri ve Kararlar Müdürlüğü

  1. Borsa organları ve TOBB Genel Kurulu Delegeleri seçimlerini yapar,
  2. Meslek komiteleri, yönetim kurulu, meclis ve disiplin kurulu toplantılarını yapar, kararlarını yazar, üyelerin toplantılara devam durumlarını takip eder,
  3. Yönetim kurulunun aylık ve yıllık faaliyetlerini ilgilendiren konularda müdürlüklerden gerekli bilgi ve belgeleri temin edip, taslak rapor halinde genel sekreterin değerlendirmesine sunar,
  4. Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerinin düzenlenmesine ilişkin çalışmaları yürütür,
  5. Yurt içi ihtilaflara ilişkin tahkim işlerini yürütür,
  6. Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri, mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütür,
  7. Üyelerinin aidat yükümlülüklerinden doğan borç tahakkukunu ve tahsilatını yapar, borç durumlarının tebligatını ve takibini yapar, hukuk müşaviri vasıtası ile icra takibi işlerini yürütür.

Üyelik İşlemleri ve Kararlar Müdürlüğü:  uyelikkararlar@itb.org.tr  

 

Geri dön