27.05.2024
18:27
EN

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

İzmir Ticaret Borsası (“Borsa”) olarak kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve veri güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda, tarafımıza çalışan adayı olarak başvurduğunuzda, kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla İzmir Ticaret Borsası tarafından Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


    1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMAÇLARI

 • Borsa tarafından Çalışan Adaylarının aşağıda belirtilen kişisel verileri belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.
 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve başvurulan pozisyona ilişkin işe yatkınlığın ölçülebilmesi amacıyla; Kimlik verileri, iletişim verileri, eğitim, iş ve profesyonel yaşamınıza ilişkin veriler, kariyer hedefi, departman tercihi verisi, talep edilen yıllık brüt gelir bilgisi, geçmiş işyeri bilgileri, askerlik bilgileri ve diğer çalışan adayı tamamlayıcı bilgileri ile ceza mahkumiyeti bilgileri gibi özel nitelikli kişisel veriler işlenmektedir.
 • Referans kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla; Kimlik verileri, iletişim verileri, eğitim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin veriler, Bakmakla sorumlu olduğu kişi bilgileri, baba mesleği, borsada çalışan yakın bilgileri, referans kişi bilgileri gibi kişisel veriler işlenmektedir.
 • İnsan Kaynakları işe alım/istihdam ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi ve ileride açılacak size uygun pozisyonların değerlendirilmesi ve iletişime geçilmesi amacıyla; Kimlik verileri, iletişim verileri, eğitim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin veriler, departman tercihi verisi, talep edilen yıllık brüt gelir bilgisi, işlenmekte ve saklanmaktadır.

    2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE HANGİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA AKTARIYORUZ?
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Borsamız tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ve yetkili özel kişilere aktarılabilecek, Veri Sorumlusunun temsilcisi sıfatına sahip İzmir Ticaret Borsası çalışanları ile paylaşabilecektir:

 • İnsan Kaynakları işe alım prosedürünün yürütülmesi,
 • Çalışan adayının niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Üçüncü kişiler ile iletişime geçerek çalışan adayı hakkında araştırma yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında çalışan adayı ile iletişime geçmek,
 • Sonradan pozisyon açılması durumunda çalışan adayı ile iletişime geçmek,
 • İlgili mevzuatın gereklerini ve/veya yetkili kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamak,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.


    3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NEDEN TOPLUYORUZ?  TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Borsa tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ve/veya elektronik ortamda e-posta, insan kaynakları platformları, iş bulma kurumları ile gerektiği ölçüde toplanılıp, gerektiği oranda kullanılacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesinde; (i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenme, (iv) işlendikleri amaçla, bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uymaktayız. 


    4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE İLE SAKLIYORUZ?
Başvurunuzun uygun bulunmaması halinde ve izin vermeniz şartıyla, öz geçmişinizi (CV) başvurunuzu İzmir Ticaret Borsasına iletmeniz itibari ile 2 yıl bildirdiğiniz kişisel bilgiler aday veritabanımızda tutulacaktır.
Başvurunuzun uygun bulunması durumunda kişisel verileriniz Kanun, İş Kanunu ve sair mevzuat uyarınca öngörülen süre boyunca veri tabanında tutulacaktır.


    5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ NELERDİR?
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://itb.org.tr adresinden ulaşabileceğiniz İzmir Ticaret Borsası Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre, İzmir Ticaret Borsası adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@itb.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: