30.06.2022
06:32
EN

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’ni Tanıyalım - 4

Merhaba değerli dostlar,

Önceki yazılarımda İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) projemizin ortaya çıkışından ve fizibilite çalışmamızdan bahsetmiştim. Bu yazımda ise ülkemizde bir ilk olacak İTTM’yi nasıl kurguladığımızdan, çalışma modeli, çalışma alanları ve sunacağı hizmetler gibi konulardan bahsederek İTTM ile ilgili yazı serimi tamamlamak istiyorum.

İTTM’yi en genel şekli ile tarımda bilişim teknolojileri kullanılarak üretilmiş veya üretilecek ürün ve hizmetlerin gerçek yaşam ortamında, gerçek kullanıcılar ve ürünler üzerinde test edilebileceği ve geliştirilebileceği açık bir inovasyon ortamı olarak tanımlıyoruz.

Aslında bu modelin karşılığı özellikle son 10 yılda özellikle Avrupa’da gelişen ve ‘Yaşam Laboratuvarı’ olarak adlandırabileceğimiz ‘Living-Lab’ konsepti. Yaşam laboratuvarını, eş zamanlı araştırma ve inovasyon süreçlerini bir kamu-kullanıcı-özel sektör-bilgi kuruluşları ortaklığı içinde birleştiren, kullanıcı merkezli, açık inovasyon ekosistemi olarak tanımlayabiliriz. İTTM de tarımsal teknolojilerin geliştiricileri ile bu çözümlerin kullanıcılarını bir araya getirerek talebi olan gerçek çözümlerin geliştirilmesine imkân sağlayacaktır.

Projemiz genel olarak tarımsal araştırma ve yenilik altyapısının ekosisteme kazandırılmasını, tarımda bilişim teknolojileri alanında yetkin insan kaynağının ve gençlerin sektöre olan ilgilerinin artırılmasını, tarım teknolojileri araştırmalarının ticarileşmesinin desteklenmesini ve tarım girişimcilerinin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

Ülkemizde tarım teknolojilerinin temel kullanıcısı olan çiftçilerle, bu teknolojilerin geliştiricisi olan mevcut ve/veya yeni girişimci teknoloji firmaları, tarım makinesi üreten firmalar ve üniversiteler arasındaki iş birliği maalesef yeterli değil. Bu nedenle tarım sektörünün temel unsuru olan çiftçiler ile teknoloji geliştiren firmalar arasında ortak bir dil de maalesef oluşturulamamış durumda.

Yaptığımız ön çalışmalarda tarım sektörümüzde yaşanan sorunların çözümü için ihtiyaçların analizi, çözümlerin mevcudiyetinin ve uygunluğunun araştırılması ve yeni çözümlerin geliştirilebilmesi için tarımsal Ar-Ge paydaşları arasında ortak bir dilin oluşturulmasının zorunlu olduğunu gördük. İTTM’nin en önemli işlevlerinden birisi de bu iş birliğinin sağlanması olacaktır.

Geçmişte tarım sektörü ile ilgilenmeyen birçok disiplindeki araştırmacı, girişimci ve teknoloji şirketleri, günümüzde tarımın artan önemi ve büyük bir potansiyel barındırması nedeniyle tarım teknolojileri alanında çalışmaya başladı. Bugüne kadar sektörün dışında olan bu girişimciler teknoloji geliştirme alanında yetkin olsalar da tarımın sorunları konusunda iş birliği ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar. İTTM’nin yaratacağı ekosistem ile bu iş birliği de sağlanmış olacak ve bu alanda çalışan yeni girişimciler ile tecrübeli paydaşlar ortak projelerde, birlikte yer alabilecek.

Bu nedenle aşağıda dört kategoride belirttiğimiz İTTM paydaşlarını belirlerken kapsayıcı olmaya özen gösterdik.

·      Üreticiler, Özel Şirketler, Üretici Birlikleri, Kooperatifler

·      Üniversiteler, Enstitüler, Araştırma Merkezleri, Teknoparklar

·      Oda ve Borsalar, Birlikler, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları

·      Kamu Kurum ve Kuruluşları

İTTM’nin faaliyetlerini ise dört temel grupta sınıflandırabiliriz.

İhtiyaç Analizi ve Proje Yönetimi: Tarım sektöründeki verim, kalite, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik konularında sorunlar ve ihtiyaçlar farklı disiplinlerden oluşan ekip tarafından sahada takip edilecektir. Sektörün ihtiyaç ve sorunlarını analiz ederek, ortak bir dille teknoloji çözümü için proje künyeleri hazırlanacaktır.

Teknoloji Hizmetleri: İhtiyaç analizi sonucunda belirlenen ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili dünya üzerinde ve Türkiye’de kullanılan teknoloji çözümleri incelenerek teknoloji haritalaması yapılacaktır. Uygun teknolojilerin bulunması durumunda üreticilerimizin bu teknolojilere ulaşmasına imkân sağlanacak, yurtdışından yüksek maliyetle getirilen teknolojilerin yerlileştirme çalışmalarına hız kazandırılacaktır. İhtiyaçlara yönelik teknoloji çözümü bulunmuyorsa oluşturulacak çalışma grupları ile yerli ve yeni teknoloji çözümleri geliştirilmeye çalışılacaktır.

Kuluçka ve Hızlandırıcılık: Oluşturulan çalışma grupları aynı zamanda kuluçkaya girecek girişimler haline gelecektir. Çalışma gruplarında ortaya çıkan yeni ürünlerin ticarileşebilmesi için hızlandırıcılık hizmetleri sunulacaktır.

Eğitim ve Danışmanlık: İTTM’de mevcut tarım teknolojilerinin tanıtıldığı ve uygulandığı deneyim merkezi hizmeti verilecektir. Ayrıca, çiftçilerle tarım işletmelerine teknoloji kullanımı ve çözümleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunulacaktır.

Fizibilite ve ön hazırlık çalışmalarımız, girişimcilerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisinin de tarımsal teknolojilerin geliştirilmesinde ve saha testlerinin yapılmasında kullanılan ekipmanlara erişimde yaşanan güçlükler olduğunu ortaya koymuştur. Bu yüzden İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, barındıracağı Veri Toplama, Veri Analizi ve Prototipleme Laboratuvarları sayesinde tarımsal Ar-Ge çalışmaları için ihtiyaç duyulan ekipmanları da girişimcilerin kullanımına sunacaktır.  

Ayrıca, tarımsal Ar-Ge çalışmaları için en önemli gerekliliklerden bir diğeri de üzerinde çalışılacak materyaldir. Yani pamukla ilgili bir çalışma yapıyorsanız pamuk tarlasına, zeytinle ilgili bir çalışma yapıyorsanız zeytin bahçesine, hayvancılıkla ilgili bir çalışma yapıyorsanız hayvan çiftliğine; kısacası sorunu tanımladığınız, ürettiğiniz çözümü deneyimlediğiniz materyale ihtiyacınız var. İTTM olarak bizim tüm girişimcilerimize bu kaynakları sağlıyor olmamızın da son derece faydalı olacağına inanıyoruz.

İTTM’nin tüm bu hizmet ve faaliyetleri layıkıyla yerine getirebilmesi için hızlı karar verebilen bir yapıda olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle kurumsal yapısını bir anonim şirket olarak tasarladık. Şirketin ortakları arasında Borsamızın yanı sıra meslek odalarımızdan teknoloji şirketlerimize kadar İTTM’ye katkısı olacağına inandığımız kurum ve kuruluşların yer almasını arzu ediyoruz. Yakın zamanda ortaklık yapısını oluşturmaya yönelik çalışmalarımıza da başlıyor olacağız.

Ayrıca, İTTM ile ilgili son dönemde yaşanan bir diğer gelişme ise Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın yönlendirmesi ile TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezi) statüsünün kurgumuza eklenmesi oldu. Bu anlamda İTTM için tasarladığımız tüm faaliyetlerimizi İzmir Kalkınma Ajansına sunduğumuz güdümlü projemizin yanı sıra KOSGEB’e sunacağımız TEKMER projemiz ile bir bütünlük içinde yerine getireceğiz. Yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik iş fikri veya projesi olan girişimci ve işletmelere yönelik iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetler sunan TEKMER statüsü ile İTTM; girişimcilere teknopark ve Ar-Ge/tasarım merkezlerinin sağladığı birçok vergisel avantajı da sağlıyor olacak.

İTTM, aynı zamanda güdümlü proje ortağımız olan Tarım ve Orman Bakanlığımızın çok önemli desteği ve onayı ile Menemen ilçemizde yer alan Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) yerleşkesinde kuruluyor olacak. UTAEM, kamunun tarımsal Ar-Ge çalışmalarını yürüten, aynı zamanda ülkemizin en büyük ve önemli tarımsal araştırma kurumu olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Bu anlamda İTTM’nin varlığı kamu ve özel sektör arasındaki tarımsal araştırma iş birliklerinin geliştirilmesine de önemli katkılar sağlayacak.

Sonuç olarak, İTTM’yi; tarım teknolojilerinin geliştirilmesi için bir köprü görevi görecek, ara yüz olarak kuralları belirleyecek ve paydaşlar arasında ortak bir dil oluşturacak yapı olarak düşünüyoruz. Nihai hedefimiz ise İTTM’nin bir Tarım Teknoparkı’na dönüşmesini gerçekleştirerek İzmir’in, bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamda, tarım teknolojileri ve girişimlerinin çekim merkezi; tarım teknolojilerinin Ar-Ge üssü olmasını sağlamaktır.

Bu vesile ile ülkemiz tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik proje ve iş fikrine sahip tüm girişimcilerimizi, girişimci adaylarımızı, tarım makinesi üreticilerimizi, akademisyen ve araştırmacılarımızı İTTM ekosisteminde yer almaya davet ediyorum.

Sağlıcakla kalın.

12.10.2021

 

Geri dön