21.06.2021
04:32
EN

E - Fatura Hak. Duyuru

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması, vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır.

Öncelikli olarak söz konusu genel tebliğde belirtilen koşulları sağlayan mükelleflerin kendi istekleri ile seçebileceği bir uygulama olarak başlayan e-fatura uygulaması; ekonomik hayattaki gelişmeler ve vergi gelirleri yönünden kritik öneme sahip bazı sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler ile bu mükelleflerden mal ve hizmet alışverişinde bulunan ve brüt satış hasılatı yönünden belli ölçüleri aşan mükellefler için, 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, zorunlu hale getirilmiştir.

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ uyarınca; elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 01/04/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. Ancak taraflardan birisi elektronik fatura uygulamasına dahil değil ise; kağıt ortamında fatura düzenlenmesine devam edilebilecektir.

TOBB tarafından Borsamıza iletilen 09.07.2014 tarihli yazıda; Ticaret Borsaları tarafından yapılacak tescillerde,  e-fatura kullanmaya başlayan üyelerin bu faturaları ne şekilde ibraz edeceğine dair aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

  1. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, elektronik faturasına kayıtlı olan üyelerimizin, bahse konu uygulamaya dahil olan diğer mükelleflerle yapacakları ilk işlemlerinde e-fatura düzenlemesine geçtiklerine dair ekte yer alan taahhütnameyi (Bkz: Ek1) Borsaya bir kereye mahsus ibraz etmeleri gerekmektedir. Borsa tarafından, ilk işleme mahsus olmak üzere kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olduğu http://www.efatura.gov.tr adresinden kontrol edilecektir.
  2. Üye firmaların, http://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan e-fatura portalından alacakları e-fatura çıktısını, firma kaşesi ile kaşelenmiş ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış şekilde tescil edilmek üzere Borsaya getirmeleri zorunludur.
  3. Üye firma, e-fatura uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik belgelerde yer verilen bilgilerin gerçek duruma uygunluğunu sağlamaktan sorumludur. Ancak gerekli kontoller (stok, rayiç, fiyat vs) Borsa tarafından yapılacaktır.

Borsamız tarafından da iletilen öneriler doğrultusunda, Maliye Bakanlığı ve TOBB arasında e-faturaların web üzerinden kontrolünün sağlanmasına yönelik bir web servisinin kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu web servisi hayata geçene kadar; e-fatura tescil işlemlerinizin Borsamızda sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılması açısından, yukarıda belirtilen hususlara göre hareket edilmesini önemle rica eder, işlerinizde başarılar dilerim.

Saygılarımla,

15.07.2014

 

Geri dön