22.09.2021
21:19
EN

AB Kurumları

1. Avrupa Parlamentosu: Vatandaşların sesi

Temel Bilgiler:

Görevi:  AB'nin doğrudan seçilmiş  yasama organı
Gelecek Seçim:  2019.
Toplantılar:  Aylık genel kurullar  Strazburg'da, Komite  toplantıları ve ek kurallar  Brükselde
Adres:  Plateau du kirchberg, B.P.  1601 L - 2929 Lüksemburg
Tel:  (352)43 00 -1
İnternet:  http://www.europarl.europa.eu/

Avrupa Parlamentosu, AB kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen organdır. AB üyesi ülkelerin vatandaşları olan Avrupa vatandaşları beş yılda bir yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilirler. (Son Parlamento seçimi 2014 yılında yapılmıştır.) 

Avrupa Parlamentosu, üye devlet vatandaşlarının demokratik menfaatlerini ve siyasi görüşlerini temsil eden bir organdır. Bundan dolayı, Avrupa Parlamentosu’nda üyeler ülkelerine göre değil, siyasi görüşlerine göre grup oluştururlar. Parlamenterler ülkelerini değil, kendilerine oy veren Avrupa vatandaşlarının siyasi görüşlerini temsil ederler.

Parlamentonun üç ana rolü vardır:
 1. Birçok politika alanında Konsey ile beraber Avrupa yasalarını onaylamak. AP’nin vatandaşlar tarafından doğrudan seçilmesi Avrupa yasalarının demokratik meşruluğunu garanti etmeye yardım eder.
 2. Parlamento diğer AB kurumları üzerinde, özellikle de Komisyon üzerinde demokratik gözetim uygular. Parlamento, Komisyoner adaylarını reddetme veya onaylama yetkisine sahiptir ve bir bütün olarak Komisyon'u onaylamama hakkına da sahiptir.
 3. Paranın kuvveti – Parlamento, Konseyle beraber AB bütçesi üzerinde yetkiye sahiptir ve böylece AB harcamalarına etki edebilir. Bu prosedürün sonunda bütün olarak bütçeyi kabul edebilir veya  reddedebilir.

 

2. Avrupa Komisyonu: Ortak çıkarları korumak

Temel Bilgiler:

Görevi: AB'nin yürütme kolu ve yasama tekliflerinin çıkış noktası
Üyeleri:  Her üye ülkeden bir kişi
Görev Süresi :   Beş yıl (2014 - 2019)
Adres:  Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Brüksel
Tel: (32-2) 299 1111
İnternet: http://ec.europa.eu

Komisyon, ulusal hükümetlerden bağımsızdır. Görevi, bir bütün olarak AB’nin çıkarlarını temsil etmek ve desteklemektir. Yeni AB yasaları için öneriler tasarlar ve bunları Avrupa Parlamentosu’na ve Konsey’e sunar. Komisyon, aynı zamanda AB’nin yürütme koludur yani Parlamento’nun ve Konsey’in kararlarının uygulanmasından sorumludur. Bu, politikaların uygulanması, programların yürütülmesi ve fonların harcanması gibi günlük işlerin idaresi demektir. Şu anki Komisyon’un çalışma dönemi 2014-2019 yılları arasındadır. Parlamento ve Konsey gibi Avrupa Komisyonu da AB kurucu antlaşmaları ile 1950’lerde kurulmuştur. Komisyon başkanı Avrupa Birliği Zirvesi tarafından belirlenir ve ataması Avrupa Parlamentosu'nun onayı ile yapılır. Komisyon başkan yardımcılarından biri de AB'nin dış politikasını yürütmekten sorumlu Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisidir.

Avrupa Komisyonu'nun dört ana görevi vardır:    

 1. Mevzuat önerileri hazırlar, Parlamento ve Konsey’e sunar;
 2. Birliğin yürütme organı olarak Avrupa Birliği müktesebatını (direktif, yönetmelik ve kararları) ve Parlamento ve Konsey tarafından hazırlanan bütçe ve programları uygulamakla yükümlüdür;
 3. Topluluk antlaşmalarının koruyucusudur ve Adalet Divanı ile birlikte topluluk hukukunun doğru uygulanmasını sağlar;
 4. Uluslararası platformda ve uluslararası antlaşmaların müzakerelerinde özellikle ticaret ve işbirliği alanlarında Birliği temsil eder.

Mevcut Komisyon üyeleri: (2014-2019)

 

3. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi: Üye Ülkelerin sesi:

Temel Bilgiler:

Görevi: Üye ülkeleri temsil eder; AB'nin yasama koludur (bazı alanlarda da yürütme koludur)
Üyeleri:  Her bir AB ülkesinden bir bakandan oluşur
Başkanlık: Her altı ayda bir dönüşümlüdür.
Toplantı: Nisan, Haziran ve Ekim ayları Lüksemburg'da diğer tüm zamanlarda Brüksel'de
Adres:  Rue de la Loi/Wetstraat 175, B–1048 Brüksel
Tel:   (32–2) 285 6111
İnternet:http://www.consilium.europa.eu/                                                                                                                                                             

Konsey, Avrupa Birliği’nin ana karar-alma mekanizmasıdır. Toplam dokuz farklı Konsey konfigürasyonu vardır:

 1. Genel İşler ve Dış İlişkiler
 2. Ekonomik ve Finansal İlişkiler (Ecofin)
 3. Adalet ve İçişleri (JHA)
 4. İstihdam, Sosyal Politikalar, Sağlık ve Tüketici Hakları
 5. Rekabetçilik
 6. Telekomünikasyon, Ulaşım ve Enerji
 7. Tarım ve Balıkçılık
 8. Çevre
 9. Eğitim, Gençlik ve Kültür         

Bir sene içinde dört seferden fazla olmamak üzere, üye ülkelerin cumhurbaşkanları ve/veya başbakanları Avrupa Komisyonu Başkanı ile birlikte Avrupa Konseyi adı altında bir araya gelirler. Bu zirve toplantıları, kapsayıcı şekilde AB politikalarını belirler ve daha düşük seviyede (örneğin normal Konsey toplantılarında bakanlar tarafından) çözümlenemeyen konuları çözümler.                                                                                                                                                                                                                                              

Konseyin altı ana sorumluluğu vardır:

 • Avrupa yasalarını onaylamak birçok politika alanında Avrupa Parlamentosu'yla beraber çalışır.
 • Üye devletlerin genel ekonomik ve sosyal politikalarını koordine etmek.
 • AB ve diğer ülkeler veya uluslararası organizasyonlar arasında uluslararası anlaşmalar yapmak.
 • Avrupa Parlamentosu’yla beraber AB bütçesini onaylamak.
 • Avrupa Konseyi tarafından temelleri konmuş olan AB’nin ortak dış ve güvenlik politikasını geliştirmek.
 • Cezai konularda ulusal mahkemeler ve polis güçleri arasında iş birliğini koordine etmek.

Konsey Başkanlığı

Konsey Başkanlığı her altı ayda bir değişir. Başka bir deyişle her AB ülkesi sırayla altı ay boyunca Konsey gündemini belirleyerek ve bütün toplantılara başkanlık ederek yasal ve politik kararları ön plana çıkarır ve üye ülkeler arasındaki uzlaşmalara aracı olur.

 

4. Avrupa Birliği Zirvesi

Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği'ne üye devletlerin başbakanları veya devlet başkanları ile Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı'nın katılımı ile meydana gelir. Yılda dört defa toplanan Zirve, Birliğin gelişmesi ve Avrupa'nın bütünleşmesi doğrultusunda öncelikleri ve temel politikaları belirleyen kararlar alır. Avrupa Birliği Zirvesi'nin herhangi bir yasama yetkisi yoktur. Buna rağmen, AB üyesi tüm devletlerin en üst düzey yetkililerinin bir araya geldiği ve temel politikaları belirlediği kurum olmasından dolayı siyasi bir ağırlık ve yönlendirme gücü taşır. Çoğu durumda uzlaşıyla, istisna olarak nitelikli çoğunlukla karar alır.

Zirveye, üye devletler tarafından 2,5 yıllığına atanan ve görev süresi bir defa uzatılabilecek olan AB Zirvesi Başkanı başkanlık eder. Zirve Başkanı, Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'nin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Birliği dışa karşı temsil etmekle görevlidir. Zirve Başkanı, aynı anda herhangi bir ulusal görevde bulunamaz.

 

5. Adalet Divanı: Yasalara uyma

Temel Bilgiler:

Görevi:  Gelen dava dosyalarına yasal hükümler vermek
Adalet Divanı :  Her bir AB ülkesinden bir yargıç sekiz kanun  sözcüsü
Birinci derece mahkemesi:   Her AB ülkesinden en az bir yargıç
Görev Dönemi:   Her iki divanın üyeleri yenilenebilir altı yıllık  dönemler için atanırlar
Adres:  Boulevard Konrad Adenauer L 2925 Lüksemburg
Tel:  (352) 4303-1
 

Divan ne yapar?

Divan, kendisine gelen davalarda hukuki kararlar verir. Yaygın beş dava tipi şunlardır:

 1. Ön hukuki karar için başvuru;
 2. Bir zorunluluğu yerine getirmemekle ilgili eylemsizlik davaları;
 3. Fesih davaları;
 4. Eylemsizlik davaları;
 5. Tazminat davaları.

 

6. Avrupa Birliği Sayıştayı: Paranızım Karşılığını Almak

Temel Bilgiler:

Görevi:  AB fonlarının kullanımını denetlemek
Üyeler :  Her AB ülkesinden bir üye
Görev Dönemi:   Üyeleri yenilenebilir altı yıllık dönemler için atanırlar
Adres:  2 rue Alcide de Gasperi, L-1615 Lüksemburg
Tel:  (352) 43 98-1
İnternethttp://www.eca.europa.eu/  

Sayıştay ne yapar?

Sayıştay’ın ana rolü AB bütçesinin doğru uygulandığını kontrol etmek,  başka bir deyişle, finansal idarenin doğruluğunu sağlamaktır. Böylece Sayıştay’ın çalışmaları, AB sisteminin verimli ve şeffaf işlemesine yardım eder.Görevlerini yerine getirmek için Sayıştay, AB gelir veya giderleri ile ilgili çalışan herhangi bir organizasyonun ya da kişinin çalışmalarını soruşturur. Çoğu zaman yerinde kontroller de yapar. Sayıştay’ın bulguları, raporlar haline getirilir ve böylece herhangi bir problem Komisyon’un ve AB üye hükümetlerinin dikkatine sunulmuş olur.

 

7. Avrupa Merkez Bankası

Temel Bilgiler:

Görevi:  Euro'yu ve AB'nin para politikalarını yönetmek
Üyeler :  Yönetim kurulu 19, Genel konsey 29, icra kurulu 6
Adres:  Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel:  (49) 691 34 40
İnternet: http://www.ecb.eu

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin para politikalarını oluşturur ve yürütür, döviz operasyonlarını yönlendirerek ödemeler sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Merkezi Frankfurt’ta olan Banka, ayrıca üye ülkelerden 15’inin kabul ettiği para birimi Euro’yu ihraç eder ve korur. Bankanın görevleri arasında ayrıca üye ülkelerinde fiyat istikrarı sağlamak ve faiz oranlarını belirlemek bulunmaktadır.
Tam bağımsız çalışan Avrupa Merkez Bankası’na üye ülkelerin hükümetleri, hiçbir şekilde müdahale edemez ve etkileyemezler. Buna rağmen banka, AB üye ülkeleri hükümetleri ve merkez bankaları ile yakın bir işbirliği çerçevesinde çalışır.

 

8. DİĞER

 • Ekonomik ve Sosyal Komite, değişik baskı gruplarının Avrupa Topluluğu'nda temsilini sağlayan danışma kurumudur. Komite, işveren ve işçi sendikaları, çiftçi kooperatifleri, esnaf ve sanatkar teşkilatları ve tüketici örgütlerini ve birçok sivil toplum örgütlerini temsil etmektedir.
 • Bölgeler Komitesi, Avrupa Birliği'nde yerel hükümetleri temsil eden danışma kurumudur. Yerel ve bölgesel hükümetlerin, Komisyon, Parlamento ve Konsey'e verdiği görüşlerle alınan kararları etkilemekte, yerel ve bölgesel hükümetlerin çıkarlarını korumak ve kollamakta ve kurumların daha demokratik çalışmasını sağlamaktadır.
 • Avrupa Yatırım Bankası, Birliğin finans kurumudur ve Birliğin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak yatırımların finanse eder.
 • Avrupa Ombudsmanı, Maastricht Antlaşması ile AB kurumsal yapısına kazandırılmış bir kurumdur ve Avrupa Parlamentosu tarafından yenilenebilen 5 yıllık bir süre için atanır, bağımsızlığı da Antlaşmalarda teminat altına alınmıştır. AB'nin İşleyişine Dair Antlaşma'nın 20. maddesinde Avrupa Ombudsmanı'na başvurmak Birlik vatandaşlarının hakları arasında sayılmaktadır. AB kurumları ve organları hakkında kötü yönetimle ilgili şikayetleri soruşturur.

Kaynak :T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 

 

Geri dön