16.08.2017
20:27
EN

Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidatları

01.06.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun “Borsaya kayıt ücreti ve yıllık aidat” başlıklı 50. maddesi “ Üyeler borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur. Tarifeler, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe girer. Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendilerine tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.” Hükümlerine amirdir.

Mezkur Kanunun 77. maddesinde; süresinde ödenmeyen kayıt ücreti ve yıllık aidata 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirileceği hususu hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu madde, zamanında ödenmeyen yıllık aidat ve kesinleşmiş gecikme zamlarının tahsili hakkındaki yönetim kurulu kararlarını ilam hükmünde kabul etmekte olup, icra dairelerince yerine getirilir hükmünü amirdir.

Aidat ödemelerinizi, Borsamızın Halk Bankası İzmir Şubesinde mevcut TR63 0001 2009 4300 0016 3412 26 IBAN numaralı hesabımıza üye sicil numaranızı da belirterek gerçekleştirebilirsiniz.

 

Geri dön